+359 2 814 5555
office@metal-m.bg
BG | EN
МУЛТИ-СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР ЗА ТЪРГОВИЯ С ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ
За компанията Метали Услуги Железария Изделия Контакти

МЕТАЛ-М-СОФИЯ ООД стартира изпълнението на проект „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“ по процедура BG16RFOP002-2.083

  

 

МЕТАЛ-М-СОФИЯ ООД стартира изпълнението на проект „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“ по процедура BG16RFOP002-2.083, “Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“ в рамките на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

 

На 24.11.2020 г. МЕТАЛ-М-СОФИЯ ООД получи ваучер тип 2, група 1 с номинална стойност 20 000,00лв. без ДДС и срок на валидност 6 месеца за изпълнение на проект „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“.

 

Основната цел на проекта е насочена към повишаване капацитета на българските малки и средни предприятия (МСП) за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии. Успешното реализиране на ваучерната схема ще допринесе за развитието на българските малки и средни предприятия (МСП) и стимулиране на основните им дейности чрез трансформиране на бизнеса и информационните процеси на основата на базирани на информационни и комуникационни системи и приложения.

 

Общата стойност на проекта възлиза на 20 000лв. без ДДС, като 100% от средствата са безвъзмездна финансова помощ. Средствата ще бъдат използвани за ваучер тип 2, група 1. Успешното реализиране на проекта ще допринесе за интернационализацията, растежа и повишаването на конкурентоспособността на МЕТАЛ-М-СОФИЯ ООД.

 

 

 

 

www.eufunds.bg

 

 

Проект  № BG16RFOP002-2.083-0279, „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от МЕТАЛ-М-СОФИЯ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.